Organisatie

De volgende omschrijvingen worden in relatie tot ons kindcentrum vaak genoemd; dynamische (school)omgeving; betrokken kinderen, ouders en leerkrachten; toegankelijk; welkom; kinderen hebben een open houding, zijn los van oordelen en behulpzaam. Onze kinderen zijn de belangrijkste ambassadeurs van de school.

Het kindcentrum bestaat uit een peuterschool, basisschool en BSO. Daarnaast werken wij samen met diverse partijen (logopedie, ergotherapeut, vaktherapeut, HB-specialist) De school is in drie “bouwen” verdeeld. We kennen een onderbouw (groep 1 en 2), een middenbouw (groep 3 t/m 5) en een bovenbouw (groep 6 t/m 8). Ons team (onderwijs & kinderopvang) bestaat uit teamleden die elk zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Dalton kindcentrum. We kunnen binnen ons team bouwen op een enorme schat aan ervaring, specialismen en kennis. Zij bundelen hun krachten in bouw overstijgende leer-ontwikkelteams die aangestuurd worden door een leerteamleider. De leiding van de school is in handen van een directie en de manager is verantwoordelijk voor de kinderopvang. De leerkracht en de pedagogisch medewerker heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Hieronder kunt u iets meer lezen over de specifieke taken van eenieder.

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie en van de kinderopvang is dat de manager. Zij zijn de eerstverantwoordelijke en werken nauw samen.

Leerkracht

De groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. Als een leerkracht in deeltijd werkt, wordt die verantwoordelijkheid met een collega gedeeld. Iedere leerkracht heeft binnen de school, naast lesgevende, ook andere taken. Een leerkracht kan leerteamleider, ict-coördinator, coördinator natuur en milieu educatie, lid van de medezeggenschapsraad zijn.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de peutergroep of BSO.

Intern begeleider

Gedurende drie dagen (maandag, dinsdag, donderdag) in de week is er een intern begeleider op school werkzaam. De voornaamste taak van de intern begeleider is gericht op de aansturing van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met een eigen onderwijsbehoefte.

Stagiaires

Onze school is stageschool voor de Hoge School van Utrecht. Onder begeleiding van leerkrachten kunnen de stagiaires bij ons het vak leren. De leerkrachten blijven altijd verantwoordelijk voor de activiteiten in de klas. Ook de leerlingen van de opleiding tot onderwijsassistent geven wij de gelegenheid om bij ons stage te lopen. Wij willen de rust in de school zoveel mogelijk bewaren. Daarom kunnen we niet op alle verzoeken voor een stageplaats positief reageren.