Schoolplan

Voor de komende vier jaar hebben wij een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze doelen vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2020-2023.

Wij zijn tot deze doelen gekomen door een schoolbrede analyse, de daltonvisitatie en de tevredenheidsenquête die is afgenomen in januari 2019 onder leerkrachten, ouders en leerlingen.

Meerkring wil echte impact realiseren en kinderen voorbereiden op de complexiteit en dynamiek van de toekomst. We zullen dan ook nadrukkelijker invulling moeten geven aan onderwijs dat past bij de huidige belevingswereld van kinderen en bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij.

Nog meer dan voorheen streven we naar succesvolle scholen, waar kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden, sterke scholen met een herkenbare cultuur, vakbekwame medewerkers en een ontwikkelingsgericht schoolklimaat.

Op Meerkring-scholen gaat het niet om regels en procedures, maar juist om de bedoeling en beoogde resultaten. We scholen niet voor de inspectie, we scholen voor het leven. Dat is de beweging die we willen versterken.

Wat we daarmee willen bereiken zijn:

 • leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren
 • ouders die de school aanbevelen
 • medewerkers die passie en doorzettingsvermogen tonen
 • samenleving die de meerwaarde van ons onderwijs herkent.

Als school hebben wij onderstaande  ontwikkeldoelen (streefbeelden) geformuleerd voor de periode 2020-2023:

 • Op onze school werken wij planmatig aan ons onderwijs.
 • Op onze school benaderen wij ons onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden; samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.
 • Op onze school creëren wij een leeromgeving waarin kinderen doelen stellen, leren reflecteren zodat zij een actieve leerhouding ontwikkelen (bevorderen van eigenaarschap). Dit zorgt voor motivatie en zelfvertrouwen.
 • Op onze school kunnen leerkrachten en leerlingen zich breed ontwikkelen (cognitief en niet-cognitief). Dit leidt tot zelfontplooiing, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.
 • Op onze school stemmen wij ons onderwijsaanbod af op onze populatie. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling.

Ook hebben wij voor de komende vier jaar drie ambities beschreven binnen de vensters van Meerkring :

Eigen-wijsheid:

 • Het kind leert bij ons op school leren en zijn talenten ontwikkelen, zodat het met een stevige basis de wereld kan ontdekken.

Wereldwijsheid:

 • Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen  kennis te laten maken met de omgeving door met en van elkaar te leren, zodat ze bewust worden van hun eigen talent en zelfverzekerd kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Bevlogenheid:

 • De leerkrachten van de Achtbaan creëren een rijke, flexibele leeromgeving voor leerlingen, collega’s en studenten waardoor iedereen zijn talenten kan ontwikkelen.

Hieronder kunt u de illustratie van ons schoolplan bekijken.