De Dalton kernwaarden

Het Dalton onderwijs is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst. Aan het begin van de vorige eeuw heeft zij een eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop kinderen het beste kunnen leren. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, werden haar ideeën voor het eerst in de praktijk gebracht. Deze denkwijze onderscheidt zich door haar visie en de manier van het inrichten van het onderwijs.

Het is geen systeem of methode maar een manier van denken en leven waarin de volgende Dalton kernwaarden centraal staan: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, doelmatigheid, reflectie en borging. Het legt de verantwoordelijkheid bij de kinderen en leerkrachten. Op onze Daltonschool betekent dat, dat er structuur is voor wie dat nodig heeft en ruimte en vrijheid is voor wie dat aankan. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen moeten alle kans hebben om zich te kunnen ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat Dalton de beste onderwijskansen geeft om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

Zelfstandigheid

In het Daltononderwijs worden kinderen gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken, zelf problemen op te lossen en zelf opdrachten uit te voeren. Dalton geeft kinderen hiervoor diverse keuzemogelijkheden maar doet dat binnen bepaalde grenzen. Hierdoor sluit het onderwijs aan bij de eigen motivatie van het kind en kan het kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden van jongs af aan getraind in het omgaanmet uitgestelde aandacht. De leerkracht heeft hierdoortijdens het zelfstandig werken de mogelijkheid om zowel individueel als in groepjes te werken met kinderen.

Verantwoordelijkheid

Vanuit deze zelfstandigheid leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk (inclusief materiaal, de sfeer en hoe er met elkaar omgegaan wordt) en het eigen leerproces. Een kind is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor het eindproduct, maar ook voor het proces, dat wil zeggen hoe het eindproduct tot stand is gekomen. De controle van dit proces door de leerkracht is hierbij van groot belang.

Samenwerken

De belangrijkste kernwaarde binnen ons Daltononderwijs is het samen leren en samen werken volgens de structuren van coöperatief leren. Samenwerken op deze manier biedt volop mogelijkheden om rekening te leren houden met elkaar en met elkaars mogelijkheden. De onderlinge band tussen de kinderen wordt hierdoor gestimuleerd.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is belangrijk. Leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd.

Effectiviteit/Doelmatigheid

Zo efficiënt mogelijk aan je aan je doelen leren werken. Onderwijsleertijd, middelen en instructies zo efficiënt mogelijk inzetten; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. We leren de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces.
Het werken volgens deze vijf Dalton kernwaarden geeft kinderen de gelegenheid zich zelfstandigen samenwerkend te ontwikkelen en biedt alle ruimte voor onderlinge verschillen.


Wilt u meer informatie over het Dalton onderwijs bezoek dan de website dalton.nl 

Ook zijn wij member van Dalton International. Meer informatie kunt u lezen op de website van  Dalton International