Algemene informatie

Leerplicht
 • Wat betreft de leerplicht gelden de volgende regels:
 • Een vierjarige kleuter is nog niet leerplichtig. We verwachten wel een berichtje van u als uw kind niet op school komt. Tevens verzoeken wij u het verzuim tot een minimum te beperken.
 • De leerplicht gaat in op de eerste schooldag in de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. Het kind kan echter tot het 6e jaar voor vijf uren per week worden vrijgesteld van geregeld schoolbezoek. Dit moet vooraf op school gemeld worden.
 • Naast deze vijf uren kan de directeur van de school nog eens voor ten hoogste vijf uren per week vrijstelling verlenen. In totaal is er dus, voor een kind van vijf jaar, tien uur vrijstelling mogelijk. Dit moet wel van tevoren worden aangevraagd. Ook voor deze leerlingen verzoeken we de ouders het verzuim tot een minimum te beperken.
 • Vanaf zes jaar zijn de leerlingen, ook al zitten ze nog in groep 2, volledig leerplichtig.
Schoolverzuim/verlof

Voor het begin van ieder schooljaar worden de ouders op de hoogte gebracht van het vakantie-rooster. Als ouders hiervan af willen wijken, gelden de volgende regels:

 • Alle verzoeken om buitengewoon verlof zoals b.v. bruiloften, begrafenissen, bijzondere feestdagen moeten schriftelijk en met opgaaf van redenen bij de directie worden ingediend. U kunt het hiervoor bestemde formulier bij de directie ophalen.
 • Verzoeken om extra vakantiedagen moeten voorzien zijn van een verklaring van de werkgever, arts of sociale dienst.
Verder moet u er rekening mee houden dat:
 • Een verzoek om extra vakantie slechts eenmaal per schooljaar kan worden ingediend;
 • De extra vakantie niet langer dan tien schooldagen mag duren;
 • Deze extra vakantie niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar mag vallen;
 • Ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar wordt gemeld.
Klachtenregeling

Wij gaan ervan uit dat school en ouders op één lijn zitten. Toch kan het voorkomen dat er op school iets gebeurt waarmee u het niet eens bent. Wij stellen het zeer op prijs, als u dit in alle openheid met de leerkracht van uw kind bespreekt. In veel gevallen zal zo`n gesprek verhelderend werken. Mocht het voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan hopen wij dat u samen met de directie naar een oplossing wilt zoeken. Als u dit niet wilt of kunt, dan kunt u zich ook tot de contactpersoon `klachtenregeling`van de Meerkring wenden.

Schoolverzekering

De school heeft een ongevallenverzekering voor alle ingeschreven kinderen. De verzekering geldt voor ongevallen binnen schooltijd en activiteiten in schoolverband buiten schooltijd. Ook de tijd die nodig is om van huis naar school en van school naar huis te gaan, valt hieronder. Uitgesloten hiervan zijn het deelnemen aan een vechtpartij, het besturen van een motorvoertuig of als een ernstige ziekte of aandoening de oorzaak van het ongeval is. Voor het geval dat anderen u aansprakelijk stellen voor de door uw kind veroorzaakte schade is het van belang dat u een goede Algemene Aansprakelijkheids Verzekering (AVP) heeft.

Reclame & sponsoring

Er is sprake van reclame als er goederen, diensten of denkbeelden (producten) worden aangeprezen. Er is uitsluitend sprake van sponsoring, als de sponsor een tegenprestatie verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder sponsoring. Advertenties in schoolkranten zijn toegestaan, mits ze geen overheersende rol gaan spelen.
Het aanbieden van abonnementen op kinderboeken en tijdschriften is toegestaan. Het beleid van de school staat sponsering wel toe. Voor activiteiten zoals jaarlijkse feesten, jubilea, sponsorloop, fancyfair, sportdagen, schoolreizen, schoolkampen etc. mogen producten gesponsord worden, mits dit geen overdadige sponsoruitingen tot gevolg heeft. Ook het sponsoren van computers en andere apparatuur is toegestaan. Bestuursgebonden kan er sponsering plaatsvinden op bouwkundige zaken zoals een extra lokaal, de inrichting en/of exploitatie en op het gebied van formatie. Hierover beslist het bestuur van Meerkring.