Medezeggenschapsraad

Algemeen

Ingevolge de wet op de medezeggenschap (WMS) heeft elke school een medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. Iedere geleding bestaat uit 3 personen. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die de Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt. De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.achtbaan@meerkring.nl

GMR

Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is met één lid in de GMR vertegenwoordigd. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

OPENBARE DALTON SCHOOL

Open ochtend vrijdag 18 maart

18 maart is onze eerste open ochtend. U bent van harte welkom van 9.00-11.30. U kunt ook […]

Lees meer >

Extra informatie

Informatie over vieringen, afspraken en gebruiken kunt u hier lezen.      

Lees meer >