Ouderbijdrage

Waarom een ouderbijdrage?

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het schoolreisje is geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken.

Hoogte

De hoogte van deze ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.  De vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50 per kind. De bijdrage voor het schoolreisje bedraagt daarnaast € 30,00 voor groep 1 en 2, € 32,50 voor groep 3 t/m 7 en € 80,00 voor het schoolkamp in groep 8. U kunt dit bedrag overmaken op:
Girorekeningnummer: NL30INGB0003724959
Ten name van: OV Openbare Daltonsch.De Achtbaan
Onder vermelding van: Naam van de leerling en groep

Betalingsproblemen

Mocht u in financiële nood verkeren, dan kunt u dit aangeven bij de directeur en/of bij de oudervereniging. Uw gegevens behandelen we hier vertrouwelijk en maken dit niet bekend aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht. Ook kunt u altijd terecht bij de stichting leergeld.

Financiering overige activiteiten

Door fondsenwerving proberen schoolteam en betrokken ouders voor verschillende activiteiten ook subsidies, bijdragen of sponsorgelden binnen te halen evenals donaties of kortingen op materiaal of voedingsmiddelen.