Samenwerkingspartners

Binnen ons kindcentrum zijn wij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en daarbij werken wij met diverse partijen samen:

Kinderopvang

Met Partou Kinderopvang hebben wij een inhoudelijke samenwerking. Een belangrijk kenmerk van een dalton kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (dalton)visie. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn.

De samenwerkende partijen dragen zorg voor basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of rondleiding kunt u contact opnemen met: directie de Achtbaan, Wendy Wassenaar & Silva van Houten 033-4551133 en/of locatie manager Partou, Judith Oude Munnink 06-52 75 76 54.
www.partou.nl

Logopedie (momenteel is er geen logopediste beschikbaar voor deze locatie)

Binnen ons kindcentrum de Achtbaan zijn er logopedistes werkzaam vanuit Logopediepraktijken Amersfoort. Deze praktijk biedt alle dagen van de week logopedische ondersteuning. 

Dèze logopedisten hebben alle zorgcontracten 2019 getekend.

Dit betekent dat u de zorg van u / uw kind 100% vergoed krijgt uit de basiszorg (met uitzondering van het wettelijk eigen risico dat alleen voor elke volwassene geldt).

Intake/anamnese, onderzoek en behandeling worden uitgevoerd volgens de nieuwste beroepsrichtlijnen, zorgverzekeraarseisen en wetten. Alle logopedisten werkzaam bij Logopediepraktijken Amersfoort zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij scholen voortdurend bij en na en doen andere beroepsgerelateerde kwaliteitsbevorderende acties voor een goede behandeling.

Logopedie richt zich op de algehele communicatie van baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wanneer u of uw kind bv onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, moeite heeft met het vormen van zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en spellen/schrijven, stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt of stottert, kan de logopedist u helpen.

Ook voor afwijkende mondgewoonten (duimen, sabbelen, open mondgedrag, afwijkend slikken) is het zinvol vroeg logopedie ter preventie van KNO-problematiek in te zetten. Een open mond veroorzaakt sneller stemklachten, een lagere kwaliteit adem- en longfunctie en verergert de kans op middenoorontsteking. (Hetgeen nadelig is in het aanleren van taal-, opvoedkundige en onderwijskundige taken).

Heeft u een klacht en twijfelt u of de logopedist de juiste persoon is om u vergoed te helpen? Dan kunt u dat voorleggen aan de logopedisten. Op onze school is ………… werkzaam. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Als u vragen heeft kunt u altijd aankloppen bij de behandelkamer van de logopedisten. U kunt uw vragen ook stellen via onderstaande website of praktijktelefoonnummer:

 • Website: www.logopediepraktijken-amersfoort.nl
 • Ons praktijknummer: 06-44906463

Wanneer u zich/ uw kind aanmeldt wordt binnen 1 werkdag met u de eerste afspraak ingepland. Deze afspraak zal met uw goedkeuren binnen 1 werkweek na aanmelding plaats vinden op de school de Achtbaan.

Ergotherapie

Iedere donderdag is Marloes Tames, ergotherapeut bij Kinderergotherapie Gooi en Eemland bij ons aanwezig op school. Marloes biedt kinderen ergotherapeutische ondersteuning onder schooltijd. Voordeel is dat het kind het geleerde direct toe kan passen in de klas/op school en dat Marloes de behandeling direct af kan stemmen met de leerkracht(en).

Een kinderergotherapeut kan ondersteuning bieden bij kinderen die moeite hebben met vaardigheden en activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gym. Hierbij kunt u denken aan de volgende moeilijkheden:

 • Slecht of onleesbaar handschrift;
 • Pijn in de hand, of vermoeidheid tijdens het schrijven;
 • Moeite met kleutervaardigheden; potlood vasthouden, knippen, puzzelen, kleuren enz.
 • Moeite met zelfstandig werken;
 • Moeite met registreren van informatie of breder: verwerken van zintuigprikkels;
 • Moeite met concentratie;
 • Te gehaast/onzorgvuldig of langzaam werken;
 • Moeite met stilzitten;
 • Moeite met grof motorische vaardigheden zoals overgooien, huppelen, hinkelen, springen;
 • Angst voor bewegen;
 • Moeite met plannen en organiseren van het werk en/of dagelijkse handelingen zoals huiswerk, aan- en uitkleden.

Wanneer een leerkracht of ouder een hulpvraag op deze gebieden signaleert, is het zinvol om een ergotherapeut in te schakelen. De ergotherapeut kan samen met het kind, de ouders en directe omgeving (leerkracht en internbegeleider) analyseren wat de oorzaak is van deze moeilijkheid en hoe dit aangepakt kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse zal de behandeling opgestart worden op school en onder schooltijd. Als onderdeel van de behandeling geven wij adviezen aan de omgeving van het kind en/of over het gebruik van geschikte middelen.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed door de zorgverzekering. Vanuit een aanvullende zorgverzekering zijn er mogelijk meer uren beschikbaar. Wij werken hiervoor met een verwijzing van een (huis)arts.

Informatie/aanmelding

Op onze website www.kinderergotherapiegooieneemland.nl kunt U verder lezen wat wij voor uw kind kunnen betekenen. U kunt als ouder (evt. op advies van school) uw kind aanmelden bij Marloes: mtames@kinderergotherapiegooieneemland.nl of tel. 06-28945409.

SchoolVaktherapie

Onze school (dalton kindcentrum) werkt samen met SchoolVaktherapie. Vaktherapeut, Marlon Gering (beeldende therapie), biedt kinderen die niet lekker in hun vel zitten op grond van gedrags- en/of (sociaal-) emotionele problemen SchoolVaktherapie.
SchoolVaktherapie sluit als ervaringsgerichte, non-verbale behandelvorm goed aan bij de belevingswereld van het kind. Op een creatieve, speelse manier wordt een persoonlijk veranderingsproces op gang gezet dat tot meer balans kan leiden binnen de driehoek van denken – voelen – handelen.

Wanneer ouder(s), leerkracht(en) of de interne begeleider een hulpvraag signaleert kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een vaktherapeut worden aangevraagd. Een behandeling door middel van SchoolVaktherapie is altijd maatwerk. In samenwerking met ouders, het kind, de vaktherapeut en eventueel de leerkracht wordt gekeken wat nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. De therapie vindt vervolgens op school en in de meeste gevallen onder lestijd plaats. Voordeel hiervan is dat het kind het geleerde direct toe kan passen in de dagelijkse omgeving. Daarnaast kan er door de vaktherapeut (bij toestemming van ouders en kind) direct worden afgestemd met de leerkracht(en).

SchoolVaktherapie en OBS de Achtbaan streven naar een situatie waarbinnen het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Aanmelden van kinderen van de Achtbaan loopt via de leerkracht en Anita Bosch (IB-er).

Meer informatie over werkwijze, tarieven en vergoedingen is te vinden op:

 • Marlon Gering, beeldend therapeut: Marlon, beeldende vaktherapie

Dalton International

Wij zijn member van Dalton International. Meer informatie kunt u lezen op de website van Dalton International.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.