Medezeggenschapsraad

Ingevolge de wet op de medezeggenschap (WMS) heeft elke school een medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. Iedere geleding bestaat uit 3 personen. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die de Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.achtbaan@meerkring.nl.GMR

Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is met één lid in de GMR vertegenwoordigd. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

Oudervereniging

Vanaf de oprichting van de Achtbaan zijn de ouders altijd zeer actief betrokken geweest bij de school. April 2007 is de oudervereniging opgericht. Het doel van het oprichten van de oudervereniging was destijds met name gericht op beheer van de oudergelden. Daarnaast is er vanuit het schoolteam in 2008 aangegeven dat zij prijs stellen op coördinatie van de verschillende al bestaande werkgroepen en eventueel nieuw op te richten werkgroepen door de ouders. Lees hier de welkomstbrief van de onze oudervereniging.

Organisatie activiteiten

De oudervereniging organiseert samen met het schoolteam door middel van werkgroepen verschillende activiteiten die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas en Kerst, sportactiviteiten, en het organiseren van het schoolreisje en het schoolkamp.

Werkgroepen coördineren

De oudervereniging ondersteunt de school ook bij praktische zaken zoals onderhoud van het groen rond de school (waaronder de vlindertuin), kleine reparaties of klusjes, extra schoonmaak van klaslokalen en speelgoed. Dit betekent dat de oudervereniging de bemensing en financiering organiseert van diverse werkgroepen op school. Iedere werkgroep heeft een coördinerend ouder.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over onze vereniging of wilt u zelf meehelpen en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? Neem even contact op met een van de bestuursleden, u vindt hun namen in het adressenboekje van school. Of mail naar ov.achtbaan@meerkring.nl.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.