Uitschrijven

Uitschrijving van leerlingen

Als een leerling verhuist of overstapt naar een andere school. Zorgt school voor een onderwijskundig rapport. Hierin staan de behandelde stof en het niveau van de leerling vermeld. De ouders krijgen het onderwijskundig rapport te lezen alvorens het wordt opgestuurd. De IB'ers van beide scholen hebben vooraf contact om de zorg af te stemmen. Verder sturen wij, nadat wij een bewijs van inschrijving hebben ontvangen, een bewijs van uitschrijving naar de nieuwe school.

Ziekteverzuim

Wanneer uw kind ziek is. Is het fijn als school hiervan 's morgens vóór 8.30 uur op de hoogte stelt. Dit kunt u per email of een Parro bericht direct bij de leerkracht van uw kind doen. U kunt ook een briefje aan een broertje of zusje meegeven.

Ziekmelding

Ziekmelding  van uw kind kan tot 8.15 direct bij de eigen leerkracht. Daarna telefonisch op 0334551133.

Verlof aanvraag

"Verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden"
Voor 'gewichtige omstandigheden' (art. 11 onder g en art. 14 van de Leerplichtwet) kunt u alleen schriftelijk verlof aanvragen bij de directie (tot 10 dagen per schooljaar). Vraagt u meer dan 10 dagen per schooljaar, dan gaat uw verlofaanvraag naar de leerplichtambtenaar. Bij gewichtige omstandigheden moet u denken aan omstandigheden die buiten uw wil en invloedsfeer liggen. Zoals bijvoorbeeld het bijwonen  van een begrafenis of een huwelijk (van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad). Of afscheid nemen van een zeer ernstig ziek familielid (tot en met de 3e graad). 
Maar ook andere omstandigheden kunnen hieronder vallen. De directie overlegt regelmatig met de leerplichtambtenaar over een verlofaanvraag. Er kan ook een om bewijsstukken worden gevraagd. De beslissing op uw verlofaanvraag deelt de directie of de leerplichtambtenaar schriftelijk aan u mee. U kunt in bezwaar gaan als u het niet met die beslissing eens bent. Daarom moet u uw aanvraag ruim van tevoren indienen. Als het kan circa 8 weken van tevoren.

In welke gevallen is geen verlof mogelijk?
De Minister van OCW heeft in 2012 vastgesteld dat in de volgende gevallen in elk geval geen verlof mogelijk is:
wetten.nl-Regeling-Beleidsregel uitleg 'specifieke aard aard van het beroep' en andere gewichtige omstandigheden' bedoeld in de Leerplichtwet 1969 - BWBR0031787 (overheid.nl)

- familiebezoek in het buitenland;
- goedkope tickets in het laagseizoen;
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
- vakantiespreiding;
- verlof voor een kind, omdat een ander kind(eren) uit het gezin al of nog vrij is/zijn;
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met de verkeersdrukte;
- samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
- kroonjaren;
- sabbatical;
- wereldreis/verre reis.

Wat kunnen de gevolgen zijn van schoolverzuim zonder toestemming?
Krijgt u geen toestemming voor verlof, dan wordt uw kind op school verwacht. Is uw kind in de gevraagde periode afwezig, dan meldt school dit als vermoedelijk ongeoorloofd luxeverzuim bij de leerplichtambtenaar. Wanneer blijkt dat een kind ziek wordt gemeld vlak voor een schoolvakantie. En er is geen verlof aangevraagd. Dan is er ook contact met de leerplichtambtenaar. In de meeste gevallen zal de leerplichtambtenaar ouders uitnodigen. Deze uitnodiging heeft betrekking tot een verhoorgesprek voor het opmaken van het proces-verbaal.

Een proces-verbaal, wat houdt dat in?
Een proces-verbaal is een officieel verslag voor het Openbaar Ministerie. Als er proces-verbaal tegen u wordt opgemaakt, bent  u verdachte. Het Openbaar Ministerie kan een verdachte voor de rechter brengen. Bij een proces-verbaal heeft een verdachte het recht een verklaring te geven. De leerplichtambtenaar stelt dan vragen over het verzuim. De antwoorden komen in het proces-verbaal. Een verklaring geven, is niet verplicht. Het is ook een recht om geen antwoord te geven op de vragen. Verder heeft de verdachte recht op hulp van een advocaat. En hulp van een tolk als hij/zij de Nederlandse taal niet goed spreekt.

Wat gebeurt er na het verhoorgesprek?
Als het proces-verbaal is gemaakt, stuurt de leerplichtambtenaar dit naar het  Openbaar Ministerie. Dit gebeurt ook als er geen verklaring is gegeven. Of als de verdachte niet is verschenen voor het verhoor. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er verder gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld een boete opgelegd. Hoe hoog de boete kan zijn leest u hier.

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2017R002 / Beleid en Straffen / Openbaar Ministerie (om.nl) 

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.