Meest gestelde vragen

AFSCHEID NEMEN

De meeste kinderen lopen heel gemakkelijk de klas binnen en vinden alleen, met de leerkracht of met de ouder (woensdag/vrijdag) hun plek in de klas. Er zijn echter kinderen die nog wel even willen zwaaien. Zwaaien mag natuurlijk altijd, maar wel vanaf de plaats in de kring. Liever niet op de ramen kloppen en tikken!

AFWEZIGHEID

Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan middels parro voor 8.15 uur doorgeven aan de leerkracht van uw kind of `s ochtends voor schooltijd telefonisch melden. Dit kan vanaf 7.45 uur. Voor langere tijd verlof moet een schriftelijke verlofaanvraag gedaan worden. Deze is te verkrijgen bij de directie.

ALLERGIE

Graag melden bij de leerkracht. Wilt u bij voedselallergie een trommel met traktaties achterlaten voor uw kind? Ook medicijnen kunnen, duidelijk voorzien van naam, bij de leerkracht afgegeven worden.

BEWEGINGSLESSEN/ BUITEN SPELEN

Aan de kapstok van de kleuters hangt voor ieder kind een eigen gymtas( is aanwezig op school), deze mag worden voorzien van een, voor het kind, herkenbare sleutelhanger. Geef de kinderen het liefst lichte en makkelijke aan te trekken gymschoenen ( geen balletschoenen), deze mogen opgeborgen worden in de gymtas. St Ook in natte jaargetijden wordt, op droge momenten, buiten gespeeld, we vinden een frisse neus halen erg belangrijk!!

BSO/TSO

Op de Achtbaan hebben wij een continurooster. De kinderen blijven met de leerkracht in de groep over. Wij maken dan geen gebruik meer van het overblijfteam. Voor onze BSO kunt u contact opnemen met www.partou.nl.
 

COMMUNICATIE

De leerkrachten communiceren rechtstreeks met ouders via de Parro-app. Deze app wordt gebruikt om informatie te delen, vragen te stellen of om gesprekken in te plannen. Denk hierbij aan:
- De maandelijkse Nieuwsbrief
- De uitnodiging voor 10 minuten gesprekken (3 keer per jaar)
- Updates vanuit de groep (leerkracht)

We hebben de voorkeur om mondeling contact te hebben met ouders. Dit kan door te bellen of een (fysieke) afspraak te maken  via Parro met de leerkracht.

DALTON

Het dalton onderwijs is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst. Aan het begin van de vorige eeuw heeft zij een eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop kinderen het beste kunnen leren. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, werden haar ideeën voor het eerst in de praktijk gebracht. Deze denkwijze onderscheidt zich door haar visie en de manier van het inrichten van het onderwijs. Het is geen systeem of methode maar een manier van denken en leven [...] LEES MEER

ETEN EN DRINKEN

Geef losse hapjes mee in een doosje of een zakje. Een koek, boterham of een stuk fruit is voldoende. Drinken graag in een goed sluitende beker voorzien van naam. Het drinken wordt op de tafel gezet, het eten blijft in de tas. De lunch voor het overblijven graag in een aparte trommel. 

FIETSEN

We vragen ouders de kinderen alleen op de fiets te laten komen als dat echt noodzakelijk is. Fietsen graag op de daarvoor bestemde plekken plaatsen. Op het plein lopen wij met de fiets aan de hand.

KANJERMETHODE

Het doel is het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag en het bevorderen van welbevinden. De training wordt schoolbreed ingezet. Meer informatie over de kanjertraining kan je HIER vinden.

KERST

Wordt  georganiseerd door de kerstwerkgroep. De kerstviering vindt plaats op  donderdagavond voor de kerstvakantie, de kinderen genieten van, door ouders gemaakte, hapjes.

KLACHTENREGELING

Wij gaan ervan uit dat school en ouders op één lijn zitten. Toch kan het voorkomen dat er op school iets gebeurt waarmee u het niet eens bent. Wij stellen het zeer op prijs, als u dit in alle openheid met de leerkracht van uw kind bespreekt. In veel gevallen zal zo`n gesprek verhelderend werken. Mocht het voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan hopen wij dat u samen met de directie naar een oplossing wilt zoeken. Als u dit niet wilt of kunt, dan kunt u zich ook tot de contactpersoon `klachtenregeling`van de Meerkring wenden.Klachtenregeling Meerkring

KLEDING

Geef de kinderen (groep 1/2) makkelijk te wassen kleding aan. In de school wordt naast speelmateriaal ook met klei, verf, plaksel, lijm, zand en water gewerkt, ze krijgen schorten aan maar toch…Verder is het ook handig om namen in bijvoorbeeld jassen en gymschoenen te zetten. In de winter graag ook de mutsen, dassen en wanten voorzien van naam. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zelf hun jassen en schoenen kunnen aantrekken, oefenen dus….!

KUNSTactiviteiten

Één keer per jaar doen de kinderen mee met een activiteit van NEOS. Soms kunnen wij hulp gebruiken van ouders om ons naar een voorstelling te rijden. Via de leerkracht van uw kind krijgt u een oproep.

LANDGOED SCHOTHORST

Één à twee keer per jaar hebben wij een activiteit van Landgoed Schothorst (natuur en milieueducatie). Soms is deze activiteit op school in de vorm van een leskist en soms is het een activiteit op Landgoed Schothorst. Daarbij kunnen wij dan hulp gebruiken van ouders in de vorm van rijden en begeleiden. Via de leerkracht van uw kind komt hiervoor een oproep.

LEERPLICHT

Meer informatie is te lezen op de website van de gemeent Amersfoort:Leerplicht

MAATJESSYSTEEM

De wetenschap dat jong en oud niet alleen van elkaar kan leren maar ook voor elkaar kan zorgen heeft ons ertoe aangezet om jaarlijks twee groepen uit verschillende bouwen aan elkaar te koppelen; de zogenaamde maatjesgroepen. Binnen de maatjesgroepen zijn oudere en jongere leerlingen een jaar lang elkaars maatje. De oudere leerling noemen we de mentor en de jongere het maatje. Gedurende het schooljaar ondernemen deze groepen maandelijks een activiteit. Het gevoel van saamhorigheid en veiligheid wordt hierdoor enorm versterkt.

MEDEDELINGEN

Heeft u uitgebreide, niet direct belangrijke, mededelingen betreffende uw kind vertel het ons bij voorkeur aan het einde van de middag, wij hebben dan meer tijd voor een gesprek of een luisterend oor. Korte mededelingen kunnen natuurlijk altijd wel om half negen of via Parro.

OVERBLIJVEN

Op de Achtbaan hebben wij een continurooster. De kinderen blijven met de leerkracht in de groep over. Wij maken dan geen gebruik meer van het overblijfteam. Voor BSO in de omgeving kunt u contact opnemen met www.partou.nl

PASEN

Voor de vakantie krijgen de kinderen een kleine paastractatie en is er een eiertikwedstrijd.

PESTGEDRAG

Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd. Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de onderstaand beschreven stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen.
Nog belangrijker is om pestgedrag te voorkomen. Hiervoor gebruiken wij de kanjermethode. Download HIER het sociale veiligheidsprotocol. Tanja Crins en Niels Stoffer zijn onze vertrouwenspersonen. Niels is ook de anti-pestcoordinator. 

RECLAME & SPONSORING

Er is sprake van reclame als er goederen, diensten of denkbeelden (producten) worden aangeprezen. Er is uitsluitend sprake van sponsoring, als de sponsor een tegenprestatie verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder sponsoring. Advertenties in schoolkranten zijn toegestaan, mits ze geen overheersende rol gaan spelen.
Het aanbieden van abonnementen op kinderboeken en tijdschriften is toegestaan. Het beleid van de school staat sponsering wel toe. Voor activiteiten zoals jaarlijkse feesten, jubilea, sponsorloop, fancyfair, sportdagen, schoolreizen, schoolkampen etc. mogen producten gesponsord worden, mits dit geen overdadige sponsoruitingen tot gevolg heeft. Ook het sponsoren van computers en andere apparatuur is toegestaan. Bestuursgebonden kan er sponsering plaatsvinden op bouwkundige zaken zoals een extra lokaal, de inrichting en/of exploitatie en op het gebied van formatie. Hierover beslist het bestuur van Meerkring.

SCHOOLVERZEKERING

De school heeft een ongevallenverzekering voor alle ingeschreven kinderen. De verzekering geldt voor ongevallen binnen schooltijd en activiteiten in schoolverband buiten schooltijd. Ook de tijd die nodig is om van huis naar school en van school naar huis te gaan, valt hieronder. Uitgesloten hiervan zijn het deelnemen aan een vechtpartij, het besturen van een motorvoertuig of als een ernstige ziekte of aandoening de oorzaak van het ongeval is. Voor het geval dat anderen u aansprakelijk stellen voor de door uw kind veroorzaakte schade is het van belang dat u een goede Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) heeft.

SCHOOLVERZUIM/VERLOF

Voor het begin van ieder schooljaar worden de ouders op de hoogte gebracht van het vakantie-rooster. Als ouders hiervan af willen wijken, gelden de volgende regels:

  • Alle verzoeken om buitengewoon verlof zoals b.v. bruiloften, begrafenissen, bijzondere feestdagen moeten schriftelijk en met opgaaf van redenen bij de directie worden ingediend. U kunt het hiervoor bestemde formulier bij de directie ophalen.
  • Verzoeken om extra vakantiedagen moeten voorzien zijn van een verklaring van de werkgever, arts of sociale dienst.

Verder moet u er rekening mee houden dat:

  • Ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar wordt gemeld.

SINTVIERING

Het Sintfeest wordt georganiseerd door een werkgroep. Deze werkgroep regelt ook de cadeautjes voor de kinderen. Van de ouders verwachten wij dat ze thuis een surprise gemaakt hebben. De kinderen hoeven de dag van het sintfeest op school geen eten en drinken mee te nemen. De ochtend na 5 december mogen de kinderen iets later op school komen.

SPEELGOED

Kinderen willen heel graag iets mee naar school nemen, toch adviseren wij speelgoed thuis te laten. Met uitzondering van een knuffel met een afscheidsfunctie!! Iedere laatste dag voor een vakantie is het speelgoedochtend voor de groepen 1/2, de kinderen mogen dan speelgoed mee naar school nemen.

SPELLETJESDAG GROEP 8

Groep 8 organiseert voor alle kinderen een spelletjesdag op de dag van de Koningsspelen. 

START

Op maandag, dinsdag en donderdag verwelkomen de leerkrachten van groep 1/2 de kinderen op het plein. Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen om 8.20 uur naar binnen gebracht worden. De lessen starten om 8.30 uur.

De overige groepen gaan om 8.25 uur naar binnen als de bel gaat. De lessen starten om 8.30 uur

Om 14.00 uur komen de kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 met de leerkracht naar buiten, de overige kinderen komen zelf naar buiten.

UITSTROOM

Op Scholen op de kaart kunt u de actuele uitstroom informatie vinden.

UITSTAPJES

Regelmatig gaan wij met de kinderen op stap, hiervoor vragen wij ouders om te rijden en te begeleiden. Op de deur van de klas wordt aangegeven wanneer en hoeveel ouders wij nodig hebben om een uitstapje te maken. Bij onvoldoende hulp kunnen wij besluiten het uitstapje niet door te laten gaan.

VADER EN MOEDERDAG

Rond deze dagen knutselen de kinderen op school voor vader en moeder één cadeautje. Mochten er meerdere verzorgers zijn, dan zal onderling uitgemaakt moeten worden wie het cadeautje zal krijgen.

VERJAARDAG TEAM

Wij vieren allemlaal op dezelfde dag onze verjaardag. Op deze dag mogen de kinderen verkleed komen. Wij verzorgen die dag een feestprogramma, de kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. De keus om wel of geen cadeautje voor de leerkracht mee te nemen laten wij aan de ouders over. Wij zijn ook blij met een tekening of een knutselwerkje.

VERJAARDAG VAN DE KINDEREN

Het moment van uitdelen graag in overleg met de leerkracht vaststellen, snoep wordt niet in de klas opgegeten maar meegegeven naar huis. De kinderen delen uit in de groep en mogen om 10.00 uur bij de leerkrachten langs. 

VERVOER

Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder.

Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:

  • Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden
  • Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis.
  • De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.
  • Boven 1.35 voorin (alleen eigen kind).

VIP-BADGE

Kinderen mogen naar school als zij vier jaar oud zijn. Deze stap is voor sommige kinderen een spannende gebeurtenis. Daarom krijgen nieuwe kleuters, bij hun inschrijving als leerling, een VIP-pasje (Very Important Peuter) zodat zij af en toe een kijkje kunnen komen nemen bij ons op school. Deze kleuters mogen bovendien in de twee maanden voordat zij vier jaar worden een aantal ochtenden of middagen in hun nieuwe klas komen kijken. Zij kunnen zo alvast een beetje wennen aan de veranderingen die hen te wachten staan.

WEEKSLUITING

Drie keer per jaar geeft iedere groep samen met zijn maatjesgroep een optreden. Dit doen wij op vrijdag van 13.15 uur tot 13.45 uur. Iedereen is welkom om te komen kijken. Na afloop van de weeksluiting kunnen wij veel hulp gebruiken bij het opruimen van het podium.

ZELFSTANDIGHEID

Het aan- en uitkleden bij de gym/spellessen vraagt veel tijd. Er zijn kinderen die daar veel hulp bij nodig hebben. Het helpt ons als ze thuis leren hoe ze zich moeten aankleden. Ze kunnen vaak meer dan u denkt. Dit geldt ook voor het WC- gebruik, met name het schoonmaken van de billen! Het is een lastige handeling, maar alles kun je leren.

ZINDELIJKHEID

Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is dient er met deskundigen te worden overlegd om dit op te lossen. Veel ouders vragen zich af wanneer hun kind zindelijk zal worden en hoe ze dit proces kunnen versnellen. Helaas, je kunt kinderen niet zindelijk maken: Kinderen worden pas zindelijk wanneer zij dit zelf willen, kunnen en begrijpen. Dwing je kind niet om zindelijk te worden, dit werkt namelijk alleen maar averechts. Aanmoedigen kan natuurlijk wel. En heb geduld, wanneer een kind er aan toe is gaat het zindelijk worden haast vanzelf.

Download HIER het protocol Zindelijkheid.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.